wantok

 

PRESIDEN bilong FFPNG, John Kapi Natto, i tok tenkyu long Hekari Sentral Kap na ol pipel bilong Sentral Provins long ol i save holim strong Hekari United FC.

Natto i tok, Sentrel Provins i save bringim planti ol pilaia bilong ol olsem Kema Jack, David Aua, Leslie Kalai, Tau Winnie na Gure Gabina bilong strongim Hekari United FC long stap laip yet.
“Yupela ol pilaia bilong Sentral i holim strong Hekari long stap olsem nau em i stap long en.
 “Ol Sentral pilaia i soim gut kala bilong ol we Hekari i yusim long ol yia i go pinis. Long dispela, mi laik givim bek Hekari Sentrel Kap i go long ol pipel bilong Sentrel na sapotim ol yet,” Natto i tok.
Kapi Natto i tok moa olsem em i nidim sapot long mekim ol dispela. “Mipela bai kamapim dispela olsem wanpela resis i ken kamap long olgeta yia na mi nidim sapot bilong ol lida bilong Sentral Provins long strongim dispela resis i ken kamap.
“Mi laikim ol gavana na memba long kamap papa bilong dispela tonamen na dispela resis i ken kamap bikpela,” Natto i tok.
Fainal bilong Hekari Sentrel Kap i kam mak long las wiken