wantok

 

GAVANA bilong NCD na petron bilong Motu Koitabu regbi asosiesen, Powes Parkop, i presim nem bilong ol komiti husat i wok strong na kamapim namba wan gren fainal resis long mak.

Em i toktok long hat wok we siaman, Pipi Dai Boe, wantaim ol ekseketiv olsem Lakani Oala, Philip Boge, Keke Reva Aiga na ol narapela i mekim na ful sisen resis na gren fainal bilong Anda 20 na ‘A’ gret divisen i kamap long mak.
“As tingitng bilong dispela resis i bilong kamapim ol top ragbi pilaia na yusim dispela gem olsem wanpela rot bilong strongim komyuniti namel long Motu na Koitabu pipel long NCD na Sentral Provins,” Parkop i tok.