wantok

 

BIKPELA pait bilong UFC Miks Masol Ats pait i lukim Tony Ferguson i lokim Kevin Lee long namba tri raun na Lee i larim Ferguson long win.

Lee i mekim gut long namba wan raun we em i apim Ferguson na tromoim em strong bipo long belo i krai. Tasol, Ferguson i strong long raun namba tu na long namba tri raun, em i lokim Lee gut tru na Lee i painim hat long kam aut.
Ferguson em i laitweit sempion nau na Conor McGregor bai salensim em.
Demetrious Johnson i win long namel pait resis we em i strong long olgeta 5-pela raun egensim, Ray Borg, na long fainal raun, em i kamapim histori long stail kala bilong pait.
Em i tromoi Borg i go daunim long mat na paitim em wansait we Borg i paitim graun bilong Johnson long lukim na stop long paitim em.
Wantaim dispela win, Johnson i kisim namba 11 taitel bilong em olsem flaiweit sempion na brukim rekot bilong Anderson Silva.