wantok

 

GLENN Maxwell i no pret long go pilai long India na winim bek namba 6 ples bilong Ashes.

Maxwell i strong long winim ples bilong em bihain long Tes tua bilong Australia long Bangladesh we em i no winim mak long tupela resis.
Ol i no kisim em long wanpela de resis egensim India na em i go bek long pilai gen long Twinti20 resis long Ranchi long Sande, tasol ol i daunim em wantaim wanpela bal, 17-16.
Maxwell i tok, ol man husat bai makim ol pilaia i tok klia olsem pilai husat i soim gutpela kala long tripela bikpela Sheffield Shield gem bai kisim ples.
"I gat inap taim stap na mi gat bikpela sans long go, sapos mi pilai gut long ol dispela tripela Shield gem. Bilong pilai long Ashes em i driman bilong mi,” Maxwell i tok.
Maxwell i bilip olsem sapos ol i lus long ODI na Twinti20 resis long India em Australia bai no gat sans long go resis long Ashes.
Tasol, ol i no save lus long ol fainal em i pasin bilong ol na em i bikpela samting long tupela tua fainal resis.
"Mipela bai bung na winim dispela kriket resis,” Maxwell i tok.