wantok

 

PAPUA Niugini i mas amamas long prais bilong kopa i kamap strong gen, Stephen Howes, Dairekta bilong Divelopmen Polisi Senta long Australia Nesenel Yunivesiti i tok.

Howes i tok dispela i gutpela long wanem PNG bai kisim gutpela mani taim em i salim kopa na bai strongim ikonomi bilong em.
Papua Niugini i gat ol bikpela na gutpela kopa main olsem Ok Tedi na ol kopa main we i redi long kamap olsem Frieda long Wes Sepik na Yandera long Madang.
Tasol em i to em hat long save sapos dispela ol prais bai stap longpela taim.
Em i tok wantaim hevi bilong mani na ol samting kantri i gat long kamapim wok, dispela i hat bikos long sot bilong mani.
“Wanem kain helpim PNG i kisim long strongim ikonomi bai gutpela moa,” Howes i tok.
Maski prais bilong kopa i pundaun long 2012, pastaim long dispela main i bin save helpim gut ikonomi bilong kantri. Nau olsem prais bilong kopa i kamap gut gen, dispela i gutpela nius long kantri.
Howes i tok em i no inap tok stret sapos prais bilong kopa bai stap longpela taim o nogat tasol wanpela samting em i save olsem taim prais i gutpela PNG bai kisim gut mani long kopa em i salim long dispela taim.
Em i tok em bai hat long PNG i kisim mani long Panguna main bikos i gat kros pait i stap yet na gavman i mas toktok gut wantaim ol papagraun bipo long em i ken go het long statim main.
Moa long dispela em i tok i gat toktok olsem kwaliti bilong kopa long Panguna main i mas gutpela.
Olivier Vadillo, bos bilong Metal Risets Esia Pasifik long Wood Mackenzie i tok prais bilong kopa bai stap antap yet long narapela tupela o tripela yia.
Bikos long dispela em i bilip kain mak bilong yia bai mekim ol kampani o investa bai laik kam na mekim wok maining o petrolium long kantri.
Em i tok tai mol kampani i laik kam ol bai laik save tru sapos prais bilong wanem komoditi ol i laik wok long em bai stap longpela taim, gavman i stap gut na i gat gutpela infrastraksa i stap bilong ol i yusim long mekim wok.