wantok

 

MINISTA  bilong Lens na Pisikel Plening Justin Tkatchenko i askim Is Sepik Provinsal Gavman long wok wantaim em long kamapim provinsal lens bod na stretim ol hevi bilong graun long provins.

Tkatchenko i mekim dispela askim bihain long Memba bilong Ambunti-Drekikir Johnson Wapunai long Palamen kibung i no longtaim i go pinis i askim em long kisim nupela provinsal lens menesa na kamapim lens bod long provins.
“Long las 14 yia, Is Sepik Provinsal Gavman i no bin givim gutpela luksave long Provinsal Lens Opis na olsem i no bin i gat lens bod,” em i tok.
“Sori tumas olsem bikos long kain sistem i stap long provinsal gavman, dispela i no bin inap long helpim long kamapim bod.
“Mi laikim Gavman na provinsal gavman long wok wantaim mi olsem mipela i ken kamapim bod we bai lukluk long stretim sampela long ol dispela hevi.”
Em i tok stat long dispela yia, Dipatmen i bin bung na toktok long kamapim bod na askim olsem Dipatmen bilong em wantaim provin i mas helpim long kamapim dispela bod.
Em i tok Is Sepik Provinsial Gavman i no bin givim gutpela sapot long provinsal lens opis na dispela i mekim na opis i no inap long wok gut.
Em i tok long dispela taim i gat olsem 60 ajenda toktok bilong graun em ol i mas stretim long provins.
Em i tok wantaim dispela Dipatmen bilong em i ken putim sampela ol projek long tenda bai ol kampani i ken aplai na kamapim ol wok.
Long dispela taim tu Gavana bilong Is Sepik Allan Bird i askim long wanem as Lens Dipatmen i givim tok orait long sampela man long mekim ol haus long ples ol i makim pinis long rot bai go long en o long baret we bai kamap. Na tu aninit long ol pawa lain.
Tasol Mista Tkatchenko i tok no gat man i gat rait long pasim ol hap we pablik yutiliti olsem paip wara, telepon lain na pawa lain o infrastraksa olsem rot, baret na bris i mas go long em.
Em it ok wankain hevi i wok long kamap long Mosbi we Dipatmen bilong em i wok long traim long stretim.
Dipatmen bilong em bai wok wantaim provinsal gavman bihain long ol i kamapim provinsal lens bod.