wantok

 

SAPOS yu wanpela meri long taim mama i karim yu,  yu no gat ol pinga long tupela han wantaim na wanpela lek tu em i sot, bai yu mekim wanem?

Ating bai yu kisim ol tingting na bai yu kamapim planti askim olsem, “Watpo na mama i karim mi?”
Dispela em i stori bilong wanpela Marylyn Andrew bilong Kavaina hauslain long Obura Wonenara distrik long Isten Hailans provins, husat i mama bilong tripela pikinini meri.
Marylyn long i bin toktok wantaim Wantok Niuspepa, i tok long taim mama i bin karim em, em i no kamap olsem ol arapela nomol pikinini. Taim mama i karim em yet, em i no gat ol pinga long tupela han bilong em, na tu wanpela hap long lep sait long lek bilong em i sot.
Ating luk olsem sapos sampela mama i karim kain pikinini, ol bai i ken kisim tingting long rausim. Tasol long Marylyn, mama bilong em i wari long em na i lukautim em gut i go inap em i kamap bikpela meri.
“Taim mi kamaut long bel bilong mama na dring susu yet, mi no gat tingting tumas na mi stap isi tasol. Tasol bihain taim mi wok go kamap bikpela, mi luksave olsem mi i no wankain olsem ol arapela pikinini.
“Mi luksave olsem tupela han bilong mi i no gat ol pinga, na tu wanpela hap lek bilong mi em i sot. Taim mi luksave olsem dispela ol hap bilong bodi bilong mi em i no stap, em i brukim lewa bilong mi tru. Na mi askim, wai na mama karim mi olsem? Na olsem wanem bai mi mekim ol samting wankain olsem ol arapela pikinini?” Marylyn i tok.
Em i tok long taim em i bin kamap long mak we em yet bai i ken i go na yusim toilet, em i save krol i go antap long ol pispis na pekpek na yusim toilet, samting we i smel nogut tru.
Dispela pasin i kamap bikos em i no gat sapot samting olsem giaman lek long helpim em yet. Na tu, papamama bilong em i sapim gut ol diwai o stik we em i ken yusim long wokabaut i go i kam long toilet, tasol hao bai em holim dispela ol stik na diwai sapos i no gat ol pinga long tupela han bilong em?
Marylyn i mekim olsem i stap na long dispela taim tu em i lukluk raun long sampela rot long kisim helpim long ol gavman ejensi long Goroka. Tasol i no gat wanpela ejensi i stap olsem ol disebel senta o ol ples we ol tarangu lain i ken i go kisim helpim.
Mekim olsem i stap na wanpela man India i kamap na luksave long Marylyn na bikpela nid bilong em. Na em i mekim oda i go long India long kisim wanpela atifisel o giaman lek bilong Marylyn.
Taim dispela giaman lek em i kamap, man India i givim i go long Marylyn na dispela em i helpim em tru long em i ken sanap na wokabaut i go i kam na i go long toilet tu.
“Dispela giaman lek i bringim smail i kam long pes bilong mi, tasol em long sotpela taim tasol, long wanem, ol i wokim dispela lek long plastik. Olsem na taim mi yusim lek ya i go longpela taim liklik olsem 6-pela mun, em i stat long bruk na mi mas painim gen nupela lek. Sapos no gat, bai mi mas krol gen,” Marylyn i tok.
Na long go long skul long kisim save, Marylyn inap long mekim, tasol olsem wanem bai em i holim ol pen na pensil long rait long ol buk? Em bai hat tru, olsem na em i no kisim skul na edukesen long haus lain na distrik bilong em, samting we long nau yet em i gat bikpela bel hevi tru long en.
“Sapos mama i karim mi wantaim ol pinga long tupela han bilong mi olsem ol arapela gutpela pikinini, tru tumas, mi bai i ken kamap na i stap long narapela level, wankain olsem ol arapela poro bilong mi husat i gat ol gutpela lek na han na ol i bin i go long skul, kisim gut edukesen na save na painim gutpela sindaun nau wantaim ol famili bilong ol,” Marylyn i tok.
Em i tok bikos em i wanpela disebel meri, dispela i no stapim em long painim poroman bilong em Andrew husat i bilong wan hauslain bilong em.
Marylyn i tok maski sapos em i disebel, Andrew i lukim em olsem wanpela gutpela meri husat i gat gutpela lek na han na i maritim em.
Wankain olsem Marylyn husat i gat samting olsem 33 krismas, Andrew tu i gat wankain krismas na marit bilong tupela i kamapim gutpela samting long laip bilong tupela.
“Mi  mas tok bikpela tenkyu i go long Papa God husat i mekim sampela gutpela samting long laip bilong mi we em i bringim Andrew i kam na mitupela i marit. Bihain long mitupela i marit, mitupela i kisim tripela blessing olgeta. Na dispela tripela blesing em tripela pikinini meri em, Sandy husat i gat 13 krismas, Anita 11 krismas na Priscilla 9-pela krismas.
Dispela ol pikinini meri i save i go long wanpela praimeri skul long Goroka we Sandy i wokim gret 6 na Anita wantaim Priscilla i wokim gret 1.
“Sandy, Anita na Priscilla i laikim tumas long skul olsem na long sapotim ol long kisim gutpela skul na edukesen em i hat tru, long wanem, papa bilong ol Andrew em i no wokman. Em i man bilong ples, olsem na mitupela i save painim hat na kisim taim stret long traim helpim na sapotim dispela ol pikinini meri bilong mitupela,” Marylyn i tok.
Em i tok taim em i lukim em yet olsem, em i askim olsem wanem bai sapot i kam long helpim ol pikinini meri bilong em? I no gat wanpela rot i stap, olsem na em i go lukluk raun long Goroka na painim wanpela trening senta em ol Mercy Works Sister i save ranim ol trening program long helpim ol  man na meri long wok bilong self rilaiens o kamapim ol samting long helpim yu yet.
“Na bikos mi gat bikpela nid long givim sapot na helpim ol pikinini bilong mi, mi kamap na askim Sista Maryanne Kolkia, Dairekta bilong Mercy Sisters long Goroka na kodineta bilong ol trening program long dispela senta.
“Mi askim Sista Maryanne sapos mi ken kam kisim sampela trening long samap. Taim em i lukim olsem mi no gat ol pinga long tupela han bilong mi, em i tingting planti bikos olsem wanem bai mi holim na tanim masin bilong samap,” Marylyn i tok.
Em i tok, tru olsem em i disebel meri, tasol em i gat bikpela laik long kisim dispela salens long kisim trening long samap na helpim ol pikinini meri bilong em. Olsem na long taim em i toktok long kisim dispela ol salens, Sista Maryanne i tok orait long kisim em na givim trening long em long samap.
Trening long dispela senta em i fri olsem na Marylyn i kisim sampela skil trening long samap. Na insait long 3-pela mun, maski sapos em i no gat ol pinga, em i yusim maus na ol arapela pat long bodi bilong em na em i kisim sampela gutpela skil o save long samapim ol kain kain stail na kala klos bilong ol meri na tu ol siot bilong ol man.
Bihain long 6-pela mun em i greduet wantaim setifiket bilong samap.
Marylyn i tok amamas olsem em i ken kisim trening long Mercy Works trening senta we em i ken samapim ol klos na karim i go long maket na salim na kisim liklik mani long helpim ol pikinini meri bilong em.
Tasol dispela em i no inap long lukautim em yet na famili bilong em. Olsem na em i singaut i go long provinsal gavman na ol arapela lain husat i ken kamap na givim helpim i go long ol tarangu lain olsem em.