wantok

 

OL  gret 10 studen long ol skul long Papua Niugini i sindaun long eksam bilong ol long dispela wik. Na neks wik bai ol gret 12 studen gen i mekim las eksam bilong ol. Dispela tupela gret em i impoten long laip bilong ol studen bikos em i taim we sampela bai i go het long kisim save long ol bikpela skul na sampela bai i mas painim wok o painim arapela rot bilong skruim save bilong ol.

Olgeta yia moa pikinini i wok long go long skul na long taim ol i winim mak bilong gret 10 na 12, namba bilong ol i save bikpela moa. Dispela namba i winim namba bilong ol spes i stap long ol yunivesiti na ol arapela bikpela skul long kantri. Planti moa bai i no inap long painim spes bikos gavman i no wokim moa yunivesiti o ol arapela bikpela skul.
Sapos gavman i no gat mani long sanapim ol dispela kain skul, orait ol pipel yet bai i mas painim rot bilong givim wok long ol yangpela jeneresen bilong yumi tude.
I no gat planti ol praivet skul bilong skulim ol yangpela long pasin bilong wokim ol samting long han, o wokim ol kaving o bilas o wokim ol sospen graun na kamapim ol liklik bisnis long kantri. Pasin bilong wokim ol dispela samting em ol pipel i lainim long taim ol i lukim ol arapela manmeri i wokim. Ol i no bin go long spesel skul long kisim dispela save.
Tasol taim i senis nau na yumi mas tingim bihain taim bilong kantri na ol pikinini bilong yumi. Sapos i gat ol dispela kain skul, ol  i ken strongim ol SME o ol liklik na namel sais bisnis long gro. Dispela kain ol liklik bisnis bai i rot bilong moa pipel bilong PNG i painim mani.
Nau i taim bilong skelim ol trening ol skul olsem ol teknikel na vokesenel skul i save givim long ol yangpela pipel bilong kantri. Ol inap long kisim ol gret 10 na gret 12 skul liva na givim trening we inap long helpim ol long kamapim ol liklik bisnis bilong ol o nogat? Long ol kain siti olsem Pot Mosbi i gat bikpela nid tru long ol tred skil olsem ol kapenta, welda, fiksim ol mobail fon, fiksim ol kompiuta, mekenik, samapim klos, kukim kaikai na ol arapela moa.
Mobeta gavman i mas kamapim ol insentiv long kirapim ol kain skul olsem long olgeta provins long kantri. Tude olgeta yangpela manmeri i laik kam daun long Pot Mosbi bikos i no gat ol kain skul olsem i ken holim ol i stap bek long provins bilong ol.
PNG i no sot long graun na ol smatpela saveman na meri i pulap. Ol inap long mekim kain kain wok sapos yumi givim gutpela stia long ol na helpim long painim ples we ol inap long divelopim wanem kain save ol i gat. Na ol papamama tu i mas luksave long mak bilong pikinini na helpim em. Sapos pikinini inap long go moa long bikpela skul, orait helpim em long winim dispela driman bilong em. Sapos pikinini i no inap, orait em i wok bilong papamama long painim ol arapela wei bilong stiaim pikinini.
Long las faivpela yia planti papamama i bin sindaun nating na amamas long gavman i givim fri edukesen long pikinini bilong ol. Tasol yumi luksave tu olsem kwaliti bilong dispela fri edukesen i kilim save bilong ol pikinini na i kilim dai paia bilong ol tisa long skulim gut ol pikinini. Olsem na em i wok bilong yumi nau long givim moa fri taim long helpim ol pikinini husat bai i lusim skul bihain long gret 10 na gret 12.
Yumi tok gutlak long ol dispela yangpela studen bilong tude husat bai kamap ol gutpela manmeri bilong PNG long bihain taim.