wantok

 

WANPELA lidaman long Lae, Morobe i singaut long pablik long lukautim gut ol pablik samting.

Presiden bilong Aihi Lokal Level Gavman, Sam Agi, i tok manmeri i mas lukautim gut ol pablik samting olsem haus sik, skul, rot na bris na ol arapela pablik wok.
Agi i mekim dispela singaut long taim moa long 37,000 manmeri i no inap kisim helpim long Malahang Helt Senta bihain long ol raskol i brukim Senta las wik.
Em i tok ol raskol man i kisim ol marasin, X-ray masin, ol samting bilong dentis, mani na tromoi nabaut ol samting bilong wok long graun.
Em i tok haus sik i stap bilong helpim ol manmeri na i no long ol man i go na bagarapim.
“Haus sik i stap bilong helpim ol sik manmeri na bagarapim kain sevis olsem i no inap kamapim wanpela gutpela samting,” Agi i tok.
“Ol manmeri i mas gat rispek long kain sevis olsem na i mas lukautim.”
Agi i askim tu ol lidaman long lokal komyuniti long bung na paitim toktok long rot bilong lukautim kain samting olsem.
Em i tok bikos no gat sekyuriti long senta, dispela i mekim isi long ol man nogut long go isi long brukim haus sik.
Em i singaut tu long ol papa graun long kamap tu long dispela bung bai ol i ken toktok long hevi bilong ol ausait manmeri i mekim haus nating long graun bilong ol na i stap long dispela ol hap.
Em i tok hevi i no inap kamap sapos ol manmeri husat i gat wok bai go na mekim ol pasin nogut na bagarapim ol samting o laip.
Wantok Niuspepa i toktok wantaim Helt Ekstensen Opisa i go pas long senta, Patricia Basa na em i tok wankain hevi i bin kamap sampela taim i go pinis we ol i lusim ol samting long mani mak bilong K2000.
Malahang Helt Senta i save lukautim ol manmeri long Yanga, Sipaia, Yad, Busu, Busurum Hanta, Butibam na Malahang yet.
Misis Basa i tok em i givim ripot i go pinis long polis long mekim wok painim, holim pasim na sasim ol man husat i brukim haus sik.